شیمانا::آموزش و آزمون آنلاین
شنبه 1397/4/30 ساعت 08:29

تاریخ بروزرسانی: چهارشنبه 1396/8/17 ساعت 18:00

admin
ارسال شده توسط استاد شیمانا

رشته های کارشناسی ارشد و دکتری دارای آزمون آنلاین در شیمانا

رشته های کارشناسی ارشد و دکتری دارای آزمون آنلاین در شیمانا

در سال تحصیلی جدید مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری به بانک تست آزمون آنلاین شیمانا اضافه شده اند. فهرست این رشته ها در ادامه آمده است.

این لیست به صورت بازه های زمانی نامشخص، بروز می شود. رشته های زیر قطعا افزایش خواهد یافت.

 

لیست رشته های کارشناسی ارشد

دارای آزمون آنلاین

 1- زبان وادبيات فارسي(زبان عمومي و تخصصي (انگليسي),نظم فارسي,نثر فارسي,كليات مسائل ادبي,عربي,ادبيات انقلاب اسلامي,تاريخ اسلام,كليات ادبيات كودك و نوجوان)
2- علوم اقتصادي(زبان عمومي و تخصصي (انگليسي),اقتصاد خرد,اقتصاد كلان,رياضي,آمار,مجموعه دروس تخصصي)
3- مجموعه تربيت بدني وعلوم ورزشي(زبان عمومي و تخصصي (انگليسي),فيزيولوژي و تغذيه ورزش,آمار، سنجش و اندازه گيري در تربيت بدني,حرك تشناسي و بيومكانيك ورزشي,رشد و يادگيري حركتي,حركات اصلاحي و آسيب شناسي ورزشي,مديريت سازمان ها و مسابقات ورزشي)
4- مجموعه علوم تربيتي /1(زبان عمومي و تخصصي (انگليسي، فرانسه ),آمار و روشهاي تحقيق در علوم تربيتي,روان شناسي تربيتي,روش ها و فنون تدريس,مباني، اصول و فلسف ه تعليم و تربيت,مديريت آموزشي,تكنولوژي آموزشي,سنجش و اندازه گيري در تعليم و تربيت,مقدمات برنامه ريزي آموزشي و درسي,نظارت و راهنمايي,تعليم و تربيت اسلامي,آموزش و پرورش تطبيقي,روانشناسي رشد)
5- مجموعه حقوق(متون حقوق به زبان (انگليسي، فرانسه ),حقوق مدني,حقوق تجارت,آيين دادرسي مدني,متون فقه,حقوق جزاي عمومي,حقوق جزاي اختصاصي,حقو ق بين الملل عمومي,حقوق اداري,حقوق اساسي,حقوق مدني (تعهدات),حقوق بين الملل خصوصي,آيين دادرسي كيفري,حقوق جزا و آيين دادرسي كيفري,سازمان هاي بين المللي,دروس تخصصي رشته هاي معارف اسلامي و حقوق و حقوق خانواده,حقوق ارتباطات)
6- مجموعه روانشناسي(متون روان شناسي (به زبان انگليسي),علم النفس از ديدگاه دانشمندان اسلامي,آمار و روش تحقيق,روا نشناسي مرضي و كودكان استثنايي,روا نشناسي رشد,روان شناسي باليني,روان شناسي عمومي,روان سنجي,آزمون هاي شناختي هوش و استعداد,روان شناسي فيزيولوژيك، انگيز ش و هيجان,روان شناسي صنعتي سازماني,روان شناسي اجتماعي,رفتار سازماني,روا نشناسي امور استخدامي,بالندگي سازماني,روان شناسي تربيتي,آموزش و پرورش كودكان استثنايي)
7- مجموعه حسابداري(زبان عمومي و تخصصي (انگليسي),حسابداري مالي,حسابداري صنعتي,حسابرسي,رياضي و آمار)
8- مجموعه مديريت(زبان عمومي و تخصصي (انگليسي),اصول و مباني مديريت از ديدگاه اسلام,رياضي و آمار,تئوري هاي مديريت,اقتصاد خرد و كلان,ماليه عمومي و بودجه,مديريت منابع انساني,تحقيق در عمليات,مديريت مالي,مديريت توليد,بازاريابي,مديريت سرمايه گذاري و ريسك,مباني كارآفريني,حسابداري مالي و صنعتي,اصول و مباني نشر,دانش حمل و نقل,دانش مديريت بازرگاني و حمل و نقل)
9-مشاوره(زبان عمومي و تخصصي,آمار و روش هاي تحقيق,مباني مشاوره و راهنمايي,رو شها و فنون راهنمايي در مشاوره,نظريه هاي مشاور ه و روا ن درماني,كاربرد آزمون هاي رواني در مشاوره,روا نشناسي شخصيت)
10- مجموعه شيمي(زبان عمومي و تخصصي (انگليسي),شيمي تجزيه,شيمي معدني,شيمي فيزيك,شيمي آلي,شيمي كاربردي)
11- مجموعه فيزيك(زبان عمومي و تخصصي (انگليسي),دروس تخصصي 1 ,دروس تخصصي 2)
12- مجموعه زيست شناسي(زبان عمومي و تخصصي (انگليسي),مجموعه زيست شناسي,ژنتيك,بيوشيمي,سلولي و مولكولي,ميكروبيولوژي,مجموعه ويروس شناسي، قارچ شناسي و ايمني شناسي,بيوفيزيك,مجموعه زيست شناسي دريا)
13-  آمار(زبان عمومي و تخصصي (انگليسي),دروس پايه,دروس تخصصي)
14- مجموعه ریاضی(زبان عمومي و تخصصي (انگليسي),دروس پايه,دروس تخصصي)
15- زيست شناسي گياهي(زبان عمومي و تخصصي (انگليسي),مجموعه زيست شناسي,فيزيولوژي گياهي,سيستماتيك گياهي,تكوين گياهي)
16- زيست شناسي علوم جانوري(زبان عمومي و تخصصي (انگليسي),مجموعه زيست شناسي,فيزيولوژي جانوري,جانورشناسي,تكوين جانوري)
17- مجموعه مهندسي برق(زبان عمومي و تخصصي (انگليسي),رياضيات,مدارهاي الكتريكي ( 1و 2),الكتروني ك ( 1و 2) و سيستم هاي ديجيتا ل( 1),ماشين هاي الكتريكي ( 1و 2) و تحليل سيستم هاي انرژي الكتريكي(1),سيستم هاي كنترل خطي,سيگنال ها و سيستم ها,الكتر ومغناطيس,مقدمه ای بر مهندسی پزشکی)
18-مجموعه مهندسي شيمي(زبان عمومي و تخصصي (انگليسي),انتقال حرارت ( 1و2),ترموديناميك,مكانيك سيالات,كنترل فرآيند,انتقال جرم و عمليات واحد ( 1و 2),طر ح راكتورهاي شیمیایی,رياضيات (كاربردي، عددي ))
19- مهندسي صنايع(زبان عمومي و تخصصي (انگليسي),تحقيق در عمليات ( 1و 2),تئوري احتمال و آمار مهندسي,دروس تخصصي,رياضي عمومي ( 1و 2),اقتصاد عمومي ( 1و 2),اصول مديريت و تئوري سازمان)
20- مجموعه مهندسي عمران(زبان عمومي و تخصصي (انگليسي),رياضيات,مكانيك جامدات,مكانيك خا ك و پي سازي,مكانيك سيالات و هيدروليك,طراحي)
21- مجموعه مهندسي مكانيك(زبان عمومي و تخصصي (انگليسي),رياضيات,حرارت و سيالات,جامدات,ديناميك و ارتعاشات,ساخت و توليد,مبانی بیومکانیک (1و2),دروس پایه پزشکی)
22- مجموعه مهندسي مواد ومتالوژی(زبان عمومي و تخصصي (انگليسي),رياضي,خواص فيزيكي مواد,خواص مكانيكي مواد,شيمي فيزيك و ترموديناميك,خواص مواد مهندسی و بیومتریال ها,شیمی آلی و بیوشیمی,فیزیولوژی و آناتومی)
23- مجموعه مهندسي فناوري اطلاعات(زبان عمومي و تخصصي (انگليسي),دروس مشترك,اصول و مباني مديريت,مجموعه دروس تخصصي مشترك,معماری کامپیوتر)
24- مجموعه مهندسي كامپيوتر(ریاضیات,دروس تخصصي مشترك,دروس تخصصي معماري سيستمهاي كامپيوتري,دروس تخصصي هوش مصنوعي و رباتيكز,دروس تخصصي نرم افزار، شبكه هاي كامپيوتري، رايانش امن)
25- مجموعه معماري(زبان عمومي و تخصصي (انگليسي),دروس فني ساختمان,دروس تاريخ و مباني نظري,درك عمومي معماري,درك عمومي معماري منظر,تاريخ شهر در ايران,مباني بازسازي پس از سانحه,پروژه عملي طراحي (اسكيس معماري),پروژه عملي طراحي (اسكيس معماري منظر ),پروژه تشريحي مطالعات فرهنگ و معماري ايران,پروژه عملي طراحي (اسكيس معماري داخلي))
26- نمايش عروسكي(زبان عمومي و تخصصي (انگليسي),تاريخ نمايش و نمايش عروسكي,ادبيات كودكان و نوجوانان,تكنيك هاي ساخت عروسك,نمايشنامه نويسي عروسكي (تشريحي ),نقد و تحليل نمايش (تشريحي))
27- مجموعه هنرهاي نمايشي وسينما(زبان عمومي و تخصصي (انگليسي),فرهنگ، هنر و ادبيات ايران و جهان,دانستني هاي هنري,مباني نظري سينما,بررسي و نقد آثار سينمايي,دانستني هاي تخصصي، تاريخي و بينشي در هنر نمايش,كارگرداني,درك تصوير و خلاقيت نمايشي,شناخت وسايل ارتباط جمعي,مباني نظري هنري,دروس تخصصي بازيگري,پروژه تشريحي نمايشنامه نويسي,پروژه تشريحي تجزيه و تحليل نمايشنامه,آزمون عملي بازيگري)
28- انگل شناسي دامپزشكي(زبان عمومي و تخصصي (انگليسي),اصول كرم شناسي دامپزشكي (كرم هاي گرد),اصول كرم شناسي دامپزشكي (كرم هاي پهن ),اصول تك ياخت ه شناسي دامپزشكي,اصول حشره شناسي دامپزشكي,اصول رو شهاي تشخيص آلودگي هاي انگلي)
29- فيزيولوژي دامپزشكي(زبان عمومي و تخصصي (انگليسي),آناتومي و بافت شناسي,فيزيولوژي,بيوشيمي)
30- قارچ شناسی دامپزشکی(زبان عمومي و تخصصي (انگليسي),قارچ شناسي,ميكروب شناسي عمومي,ايمني شناسي)
31- بافت شناسي دامپزشكي(زبان عمومي و تخصصي (انگليسي),جنين شناسي,بافت شناسي عمومي,بافت شناسي اختصاصي,كالبدشناسي)
32- باكتري شناسي دامپزشكي(زبان عمومي و تخصصي (انگليسي),باكتري شناسي عمومي و اختصاصي,ايمني شناسي و قارچ شناسي,ويرو س شناسي)
33- ايمني شناسي دامپزشكي(زبان عمومي و تخصصي (انگليسي),ايمونولوژي,باكتري شناسي، ويروس شناسي و انگل شناسي,بيوشيمي,بيولوژي سلولي مولكولي)

 

لیست رشته های دکتری

دارای آزمون آنلاین

 

 1-زبان و ادبيات فارسي(مجموعه دروس تخصصی)
2-علوم اقتصادي(ریاضی و آمار,اقتصاد ایران و اسلامی,اقتصاد خرد و کلان,اقتصاد سنجی)
3-تربيت بدني مديريت ورزشي(آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی,مدیریت رویدادها و اماکن و تاسیسات ورزشی,اصول و مبانی مدیریت در سازمان ورزشی,بازاریابی ورزشی)
4-علوم اجتماعي(جامعه شناسی توسعه،ادبیات،روستایی و سیاسی - بررسی مسایل اجتماعی ایران,نظریه های جامعه شناسی,آمار و روش تحقیق پیشرفته کمی و کیفی )
5-الهيات فقه و مباني حقوق اسلامي(زبان عربی,فقه,اصول)
6-مديريت آموزشي(فلسفه، مبانی و اصول تربیت,آمار و روش تحقیق (کمی و کیفی),سازمان مدیریت آموزشی (مبانی نظری، اصول، رفتار سازمانی),نظارت و راهنمایی آموزشی)
7-مشاوره(آمار و روش تحقیق,اصول و فنون و نظریه های مشاوره و روان درمانی,روان شناسی شخصیت)
8-روان شناسي(روان شناسی شخصیت,روان شناسی رشد,آمار و روش تحقیق(کمی و کیفی),آسیب شناسی روانی,نورو سایکولوژی)
9-حقوق عمومي(متون فقه(جهاد و ولایت) - حقوق اداری - حقوق اداری)
10-حقوق خصوصي(متون فقه(معاملات) - حقوق مدنی - حقوق تجارت)
11-مديريت دولتي(آمار و کاربرد آن در مدیریت,مبانی سازمان و مدیریت,اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام,نظریه ها و مبانی مدیریت دولتی,نظریه ها و مبانی خط مشی گذاری دولتی)
12-مديريت(آمار و کاربرد آن در مدیریت,مبانی سازمان و مدیریت,اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام,منایع انسانی پیشرفته,مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)
13-حسابداري(آمار و ریاضی,حسابرسی,حسابداری مدیریت,تئوری های حسابداری)
14-شيمي كاربردي(کنترل دستگاه ها و گسترش شیمی از آزمایشگاه به صنعت,واکنش گاه های شیمیایی,شیمی تجزیه پیشرفته)
15-زيستشناسي سلولي و ملكولي(بیوشیمی,بیوفیزیک,میکروبیولوژی,ژنتیک,زیست شناسی سلولی و مولکولی,زیست شناسی سلولی پیشرفته,ساختار DNA و همانند سازی,رونویسی و ترجمه,تنظیم بیان ژن)
16-آمار(مبانی آنالیز ریاضی - ریاضی عمومی 1و2,مبانی احتمال - احتمال 1و2,استنباط آماری 1)
17-رياضي محض(مبانی آنالیز ریاضی - آنالیز ریاضی,مبانی ماتریس ها و جبر خطی - مبانی جبر,جبر پیشرفته,آنالیز حقیقی)
18-رياضي كاربردي(مبانی آنالیز ریاضی - آنالیز ریاضی,مبانی ماتریس ها و جبر خطی,مبانی آنالیز عددی,آنالیز عددی پیشرفته,آنالیز حقیقی,تحقیق در عملیات پیشرفته 1)
19-فيزيك(مکانیک کوانتومی پیشرفته,الکترو دینامیک,مکانیک آماری پیشرفته 1)
20-مهندسي برق الكترونيك(ریاضیات مهندسی,مدارهای الکتریکی 1و2,الکترونیک 1و2)
21-مهندسي برق مخابرات(ریاضیات مهندسی,مدارهای الکتریکی 1و2,الکترو مغناطیس,سیگنال ها و سیستم ها)
22-مهندسي برق قدرت(ریاضیات مهندسی,مدارهای الکتریکی 1و2,تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی,ماشین های الکتریکی 2)
23-مهندسي برق كنترل(ریاضیات مهندسی,مدارهای الکتریکی 1و2,سیگنال ها و سیستم ها,سیستم های کنترل خطی)
24-مهندسي عمران سازه(مکانیک جامدات,دینامیک سازه,تئوری الاستیسیته)
25-مهندسي مكانيك ساخت و توليد(ریاضیات مهندسی,آنالیز شکل دادن فلزات,متالورژی در تولید)
26-مهندسي مكانيك مكانيك جامدات(ریاضیات مهندسی,مکانیک محیط پیوسته,تئوری الاستیسیته)
27-مهندسي مكانيك ديناميك، كنترل و ارتعاشات(ریاضیات مهندسی,دینامیک پیشرفته,ارتعاشات پیشرفته,کنترل پیشرفته)
28-مهندسي صنايع(تحقیق در عملیات 1و2,تئوری احتمالات و مهندسی,طراحی سیستم های صنعتی)
29-مهندسي كامپيوتر نرم افزار و الگوريتم(ساختمان داده ها,طراحی الگوریتم ها,سیستم های عامل پیشرفته,پایگاه داده های پیشرفته)
30-مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي(ساختمان داده ها,طراحی الگوریتم ها,شناسایی الگو,یادگیری ماشین)
31-مهندسي فناوري اطلاعات(حل مساله و شبکه,مهندسی و خدمات فناوری اطلاعات)
32-مهندسي مواد و متالورژي(خواص فیزیکی مواد,ترمودینامیک,خواص مکانیکی مواد,روش های شناسایی و آنالیز مواد)
33-مهندسي شيمي(سینیتیک و طراحی راکتور,ترمودینامیک,پدیده های انتقال)
34-مكانيزاسيون كشاورزي(ریاضیات عمومی,آمار و طرح آزمایش ها,ماشین های کشاورزی,مکانیزاسیون,تحلیل و ارزیابی پروژه های مکانیزاسیون,تحلیل سیستم های مکانیزه,ریاضیات تکمیلی,طرح آزمایشات کشاورزی تکمیلی,آزمون و ارزیابی ماشین های کشاورزی)
35-علوم و مهندسي صنايع غذايي(شیمی مواد غذایی,میکروبیولوژی مواد غذایی,اصول مهندسی صنایع غذایی,تکنولوژی مواد غذایی,میکروبیولوژی صنعتی,خواص فیزیکی مواد غذایی,روش های نوین آزمایشگاهی,انتقال جرم و حرارت در صنایع غذایی)
36-معماري(مبانی نظری معماری و پیشرفته,مبانی تکنولوژی معماری و پیشرفته)
37-شهرسازي(نظریه ها و اندیشه های مطرح در برنامه ریزی و طراحی شهری,روش ها، شیوه ها و سنت های برنامه ریزی و طراحی شهری,مبانی و اصول برنامه ریزی و طراحی شهری)
38-جراحي دامپزشكي(اصول جراحی و هوشبری,جراحی عمومی دام های بزرگ,جراحی عمومی دام های کوچک,بیماری های اندام های حرکتی,رادیولوژی و سونوگرافی)
39-بهداشت مواد غذايي(میکروب شناسی مواد غذایی,شیمی مواد غذایی,بهداشت و بازرسی گوشت,بهداشت و صنایع شیر,اپیدمیولوژی,بیماری های مشترک انسان و دام,صنایع گوشت)

 


آزمون آنلاین

کارشناسی ارشد

دکترا

ظرفیت ثبت پرسش و نظر تکمیل است. بعدا مراجعه کنید..
تلگرام شیمانا

کتاب های انتشارات شبقره